Skip to content

Algemene voorwaarden

U Doneert aan onderstaande ontvangende partij:
STICHTING HELP ONS HELPEN 072, statutair gevestigd te Alkmaar, aan de Kompasweg 33, postcode 1825 LT, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72493763, hierna verder te noemen: STICHTING HELP ONS HELPEN 072. Telefoon: 06 2120 8844. E-mail: info@stichting-help-ons-helpen-072.nl

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan STICHTING HELP ONS HELPEN 072 geschonken geldbedrag, of goederen in natura.
1.2. Donatieformulier: Middel om online een Donatie te doen aan STICHTING HELP ONS HELPEN 072.
1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een
elektronische machtiging, via de website van STICHTING HELP ONS HELPEN 072, een Donatie doet aan STICHTING HELP ONS HELPEN 072, of zich aanmeldt als regelmatige sponsor/Donateur.
1.4. Statuten: STICHTING HELP ONS HELPEN 072 heeft tot doel, het ondersteunen van de Minima.
1.5. Online Doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een
elektronische machtiging via de website van STICHTING HELP ONS HELPEN 072 aan STICHTING HELP ONS HELPEN 072.
1.6. Ontvangende partij: De rechtspersoon STICHTING HELP ONS HELPEN 072 die op basis van de overeenkomst een Donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
1.7. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
1.8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ontvangende partij georganiseerd systeem voor Doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online Donatie aan STICHTING HELP ONS HELPEN 072.
2.2. De gevende partij stemt, door online te Doneren, in met deze algemene voorwaarden.
2.3. STICHTING HELP ONS HELPEN 072 behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.
Artikel 3. Rechten ontvangende partij, STICHTING HELP ONS HELPEN 072
3.1. Online Donaties komen volledig ten goede aan STICHTING HELP ONS HELPEN 072.
3.2. STICHTING HELP ONS HELPEN 072 is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online Donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de Donateur met betrekking tot specifieke projecten.

3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op STICHTING HELP ONS HELPEN 072 nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van STICHTING HELP ONS HELPEN 072 is bijgeschreven.
3.4. Aansprakelijkheid: STICHTING HELP ONS HELPEN 072 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane Donatie. De gevende partij vrijwaart STICHTING HELP ONS HELPEN 072 voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden
als gevolg van de Donatie van de gevende partij aan STICHTING HELP ONS HELPEN 072.

Artikel 4. Rechten gevende partij

4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de
projecten van STICHTING HELP ONS HELPEN 072.

Artikel 5. Plichten STICHTING HELP ONS HELPEN 072

5.1. STICHTING HELP ONS HELPEN 072 verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
5.2. STICHTING HELP ONS HELPEN 072 neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online Donaties en zorgt voor een veilige web- omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. STICHTING HELP ONS HELPEN 072 aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
5.3. Alle personen die namens STICHTING HELP ONS HELPEN 072 bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online Donatie of een online
aanmelding als vaste sponsor/Donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
6.4. De gevende partij verricht uitsluitend Donaties met middelen waarover hij/zij mag
beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. STICHTING HELP ONS HELPEN 072 verwerkt de door de gevende partij aan STICHTING HELP ONS HELPEN 072 verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
7.2. Deze persoonsgegevens worden door STICHTING HELP ONS HELPEN 072 verwerkt ten behoeve van het aangaan van Donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door STICHTING HELP ONS HELPEN 072 geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. De disclaimer en het privacy statement die STICHTING HELP ONS HELPEN 072 hanteert zijn onverkort van toepassing.
8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.